en
Nyelv
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
AI fordítás
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Easy Software Commercial License (ESCLv2.0)

 • A jelen Licencszerződés szabályozza az Elemek alább meghatározott használatát. Ez egy kötelező érvényű megállapodás a Licencadó és Ön, az Ügyfél között. Az Ügyfélre és a Szolgáltatóra "Feleknek" is hivatkozunk. 
 • A jelen Licencszerződés neve "Easy Software Commercial License 2.0" vagy "ESCLv2.0". A Licencadó időnként közzéteheti a jelen Licencszerződés felülvizsgált változatait. A Licenc minden verzióját külön számmal kell ellátni.
 • Az Elemek letöltésével, elérésével, módosításával vagy egyéb módon történő használatával az Ügyfél hozzájárul ahhoz az összes a Licenc alább meghatározott feltételek és feltételek. Amennyiben az Ügyfél ezekkel nem ért egyet, az Ügyfélnek tartózkodnia kell az Elemek letöltésétől, elérésétől, módosításától vagy egyéb módon történő felhasználásától.
 • A meghatározott Licenc természeténél fogva kereskedelmi nyílt forráskódú licenc. Bár ez a Licenc támogatja és bátorítja a nyílt forráskódú használatát, az ilyen felhasználásra vonatkozó speciális feltételeket is tartalmaz. A Licenc vázolja ezeket a feltételeket, részletezve az Ügyfél számára engedélyezett felhasználásokat, korlátozásokat és kötelezettségeket, biztosítva az egyensúlyt az Ügyfél nyílt hozzáférése és a Licencadó jogai között.
 • Az Ügyfélé felelősség és a Licencadó határozottan arra ösztönzi az Ügyfelet, hogy tekintse át a licencet teljes egészében, hogy megértse a jelen Licenc feltételei alapján fennálló jogait és kötelezettségeit.

1. A licenc feltételei

Az Ügyfél az Elemeket kizárólag az alábbi feltételekkel használhatja:

1.1. Szerzői jogi megjegyzés. Az Elemekre vonatkozó összes tulajdoni szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog a Licencbeadót és/vagy bármely olyan harmadik felet illeti meg, akiknek a műveit beépítették az Elemekbe és/vagy az Elemekkel együtt használják fel. Az Ügyfél ezért köteles az Elemeket csak a rendelkezésre bocsátott Licenc keretein belül, és az Elemek harmadik fél licence által szabályozott részleges részei tekintetében csak az ilyen harmadik fél licencei keretében használni.

1.2. Engedély. Az Ügyfél a jelen Licencszerződés megkötésével nem kizárólagos licencet szerez az Elemekre egy vagy több felhasználó számára a fő Szoftverben létrehozott felhasználói fiókok számától függően. Az Ügyfél jogosult az Elemeket, beleértve azok forráskódját is, módosítani, valamint minden olyan harmadik féltől származó megoldást telepíteni, amely az Elemekkel kizárólag belső céljaira, valamint az Ügyfél szervezetén belüli belső és nem kereskedelmi használatra alkalmas. Az ilyen módosításokról azonban mindig haladéktalanul értesíteni kell a Licencadót. A Licenc az Elemek minden olyan frissítésére vagy módosítására vonatkozik, amelyet a Licenctulajdonos a jelen Licenc időtartama alatt végrehajt. Ebben a Licencben semmi sem korlátozza a Licenctulajdonos azon jogát, hogy teljes egészében frissítse, módosítsa vagy más módon módosítsa és/vagy megszüntesse az Elemek (vagy részei) biztosítását és továbbfejlesztését.

1.3 Letöltés. Amennyiben az Elemek az Ügyfél szerverén rendelkezésre állnak, az Ügyfél jogosult az Elemek forráskódjának letöltésére. Ha az Elemeket és/vagy Szoftvert a webes felületen keresztül biztosítják, az Ügyfélnek nincs joga hozzájutni az Elemek forráskódjához, sem megtekinteni, módosítani, vagy bármilyen módon beavatkozni, és a jelen Licencszerződésben semmi sem feljogosítja az Ügyfelet ilyen cselekmények elvégzésére.

1.4. Jogdíjak. A jelen Szerződés szerinti Licenc megadásának jogdíját a Szoftver licencdíja tartalmazza, amely a Licencadó és az Ügyfél között létrejött külön megállapodás alapján történik.

1.5. Hatály. A Licenc a Felek között a Szoftver biztosítására vonatkozó külön megállapodásban meghatározott, határozott időtartamra szól; személyesen azon felhasználók számára korlátozódik, akik számára a Szoftvert megvásárolták és/vagy más módon licencelték az Ügyfél számára; korlátozza azon környezetek száma, amelyekre a Szoftver biztosítására külön megállapodás jött létre a Felek között; azonban a Licenc területileg nem korlátozott, kivéve azokat a területeket, régiókat és/vagy országokat, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, a Cseh Köztársaság és/vagy az Európai Unió szankciólistára vett. A félreértések elkerülése végett a felhasználói és környezeti korlát nem tiltja meg az Ügyfél számára, hogy az Elemeket több különböző szerverre töltse le és telepítse a magas rendelkezésre állás, a teljesítmény elosztása, a tesztelési környezet elérése vagy a Szoftver külön napirendekre való felosztása érdekében, kivéve, ha ilyen műveleteket hajt végre. az elfogadott Licenc hatályának megkerülésére szolgálnak.

1.6. Nincsenek más jogok. Az itt kifejezetten nem biztosított minden jog a Licencadót fenntartja.

2. Egyéb korlátozások

2.1. Nincs hozzárendelés vagy engedély. A harmadik félre vonatkozó licenckorlátozások ellenére az Ügyfél a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Licenc megadására vagy átruházására, sem az Elemek licencelésére vagy allicencelésére harmadik félnek. Az Ügyfél a harmadik fél licencre vonatkozó speciális rendelkezései ellenére sem jogosult az Elemeket bérbe adni vagy más módon sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében harmadik felek rendelkezésére bocsátani a Licencadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

2.2. Nem kereskedelmi célú felhasználás. Az Ügyfél nem terjesztheti vagy más módon kereskedelmi céllal felhasználhatja ezeket az Elemeket és/vagy Módosításokat, vagy nem építheti be azokat semmilyen kereskedelmi csomagba vagy bővítménybe a Licencadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, és az Ügyfél sem jogosult az Elemeket bármely más, kifejezetten nem leírt módon harmadik félnek átadni. ebben a Licencszerződésben.

3. Egyéb kötelezettségek

3. 1. Megjegyzések. Amikor az Ügyfél módosítja az Elemeket, az Ügyfél beleegyezik, hogy:

(i) csatolni kell egy értesítést, amely kijelenti, hogy minden ilyen termék Módosítás; és

(ii) csatoljon egy értesítést, amely kimondja, hogy a Módosítások kizárólag a jelen Licencszerződés értelmében és minden olyan korlátozással adhatók ki, mintha a Módosítások jelen Licenc értelmében Elemeknek minősülnének, és azokat a Licencadó hozta volna létre.

4. Közös rendelkezések

4.1. Felmondás. A Licencadó fenntartja a jogot, hogy a jelen Licencszerződés megsértésével korlátozza az Elemek Használatát, amelyre az Elemekre adott licencek automatikusan megszűnnek.

4.2. Szerződéses kötbér. A Licencadót ezenkívül 250,000 EUR összegű szerződéses kötbér illeti meg a Licenc megsértése esetén, amely a Licencadó kérésére esedékes.

4.3. Módosítások. Hacsak a Licencbeadó és az Ügyfél írásban másként nem állapodott meg, az Ügyfél által létrehozott bármely Módosításra a jelen Licenc feltételei, valamint a Licencadó és az Ügyfél közötti külön megállapodás szerinti korlátozások vonatkoznak. A fentiek ellenére itt semmi sem lép hatályon kívül és nem módosítja az Ügyfél által a Licencadóval az Elemekre vagy Módosításokra vonatkozó külön megállapodás feltételeit.

4.4. Védjegyek és kapcsolódó eszközök. A jelen Licencszerződésben semmi sem teszi lehetővé az Ügyfél számára:

(i) a Licencadók védjegyeinek, kereskedelmi neveinek vagy logóinak felhasználása,

(ii) egyéb módon javasolja a Licencadó jóváhagyását, vagy

(iii) hamisan ábrázolja a felek közötti kapcsolatot. Az itt kifejezetten nem biztosított jogokat a Licencadó fenntartja.

4.5. Garancia kizárása. Hacsak a jelen dokumentumban vagy a Licencadó és az Ügyfél közötti külön megállapodásban kifejezetten másként nem rendelkezik, és a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, a Licencbeadó az Elemeket olyan formában biztosítja, ahogy VAN, és a Licenctulajdonos elhárít mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy garanciát, függetlenül attól, hogy bármely törvényből vagy a kereskedelemben történő felhasználásból eredő, vagy egyéb módon, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a jogsértésekre, a csendes élvezetre, egy adott célra való alkalmasságra vagy másra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. Az Ügyfél kizárólagos felelőssége az Elemek és Módosítások saját céljaira való megfelelőségének megállapítása (beleértve az Elemek és Módosítások használatát, és vállalja a jelen Licencszerződés szerinti engedélyeinek gyakorlásával kapcsolatos minden kockázatot).

4.6. Korlátolt felelősség. A Licencadó semmilyen esetben és semmilyen jogi elmélet szerint, akár károkozásból (beleértve a gondatlanságot is), szerződésből vagy más módon, kivéve, ha azt a vonatkozó törvények előírják (például szándékos és súlyosan gondatlan cselekmények) vagy írásban megállapodtak benne, hogy a Licencadó nem tartozik felelősséggel az Ügyfél felé. károkért, beleértve a jelen Licencszerződésből vagy az Elemek használatából vagy használatának képtelenségéből eredő bármilyen jellegű közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kárt (ideértve, de nem kizárólagosan a goodwill elvesztése miatti károkat, munkaleállás, számítógép meghibásodása vagy meghibásodása, modell meghibásodása vagy meghibásodása, vagy bármely és minden egyéb kereskedelmi kár vagy veszteség), még akkor is, ha a Licenctulajdonost tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

4.7. A jótállás vagy a kiegészítő felelősség elfogadása. Az Elemek vagy az Elemeik módosításainak megosztása során az Ügyfél csak a saját nevében, a jelen Licenc keretein belül és kizárólagos felelősségére járhat el, a Licencadó nevében nem. Az Ügyfél ezennel vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanítja a Licencadót (és jogutódjait vagy engedményezettjeit) minden olyan felelősséggel kapcsolatban, vagy a Licenctulajdonossal (és jogutódjaival vagy engedményezettjeivel) szembeni követelésekért, amelyek abból fakadnak, hogy az Ügyfél elfogadja az ilyen kiegészítő garanciákat. vagy felelősség.

4.8. Elválaszthatóság. Ez a Licencszerződés az Ügyfél és a Licencadó közötti szerződéses, kötelező érvényű megállapodás. Ha a jelen Licencszerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, illegálisnak vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a fennmaradó rendelkezéseket ez nem érinti, és úgy marad érvényben, mintha az ilyen rendelkezést itt nem rögzítették volna.

4.9. Kötési verzió. A jelen Licencszerződés hivatalos változata angol nyelven készült, és ez tekinthető az egyetlen kötelező érvényű változatnak. A jelen Licencszerződés bármely lefordított változata kizárólag az Ügyfél kényelmét szolgálja gépi fordítással, és nem bír jogi súllyal. Az angol nyelvű és a lefordított változat közötti eltérések vagy ellentmondások esetén minden kérdésben az angol nyelvű változat az irányadó.

5. Fogalommeghatározások

 • Az „elemek” az Easy Redmine és/vagy Easy Project megoldással együtt használt összes képre, lépcsőzetes stíluslapokra és JavaScriptre, az adott Easy AI megoldásra, valamint minden olyan szoftverre vonatkoznak, amelyet nem a GNU/GPL2 licencből hoztak létre és nem abból származtatnak. szoftver (beleértve a Redmine-t is), más copyleft, kereskedelmi vagy egyéb módon nem kompatibilis licenc, amely nem a Szoftver szerves és/vagy elválaszthatatlan részeként került létrehozásra és felhasználásra. A félreértések elkerülése végett, az elemeket nem a GNU/GPL szoftverrel együtt fordítják, és a GPL kódtól függetlenül küldik, az Elemek teljes mértékben megfelelnek a puszta aggregált doktrínának, és mint ilyenek, nem tekinthetők kombinált munkának a GNU/GPL szoftver.
 • A „Licencszerződés” erre a licencszerződésre utal.
 • A „módosítások” az Elemek minden módosítására vonatkoznak, beleértve, korlátozás nélkül, az Elemek származékos munkáit. A „Módosítás” kifejezés tágan értelmezendő, de nem kizárólagosan magában foglalja az Elemek bármilyen módosítását, adaptálását, javítását, bővítését vagy származékos munkáját. Ez magában foglalja a forráskód módosításait, az integrációt más szoftverekkel vagy rendszerekkel, valamint az Elemeken végrehajtott bármely egyéb testreszabási vagy módosítási formát.
 • A „szoftver” azokra a szoftvertermékekre vonatkozik, amelyeket a Licenctulajdonos egy külön szerződés keretében és általában a GPLv2 licenc alapján tesz elérhetővé az Ügyfél számára, beleértve az Easy Redmine-t és az Easy Projectet. További részletekért kérjük, olvassa el a vonatkozó szoftver licenckiírásait.
 • A „használat” mindenre vonatkozik, amit az Ügyfél vagy képviselői az Elemekkel tesznek, ideértve, de nem kizárólagosan, bármilyen kimenet létrehozását, finomhangolását, frissítését, futtatását, edzését, értékelését, paraméterezését és/vagy egyéb módon történő módosítását.

Előző verzió:

Easy Software kereskedelmi licenc

Próbálja ki az Easy Redmine-t 30 napos ingyenes próbaverzióval

Teljes funkciók, SSL védett, napi biztonsági mentések az Ön földrajzi elhelyezkedésében